Användarvillkor

Användarvillkor

Riviera Publishing / Nordisk Drama & Dokumentär AB.
Dessa användarvillkor reglerar användningen av den av Nordisk Drama & Dokumentär tillhandahållna kurstjänsten Riviera Publishing.

Senast reviderad 2021-03-30

 

1. Allmänt
Riviera Publishing är en tjänst som ger dig som användare tillgång till att streama de kurser som vid var tid finns tillgängliga på Riviera Publishinga hemsida (nedan benämnt som "Tjänsten"). Dessa användarvillkor utgör ett avtal mellan dig och Riviera Publishing gällande användning av Tjänsten. För att få tillgång till Tjänsten krävs att du accepterar att efterleva dessa användarvillkor. Genom att aktivera ditt konto i Tjänsten godkänner du att du blir bunden av dessa användarvillkor.

2. Åldersgräns
För att acceptera dessa användarvillkor måste du vara minst 18 år gammal.

3. Registrering av användarkonto
För att ta del av innehållet i Tjänsten måste du registrera dig och skapa ett användarkonto. Du ansvarar för att du lämnar korrekta uppgifter om dig själv samt att ingen annan får tillgång till dina inloggningsuppgifter eller ditt lösenord. Skapande av användarkonto medges endast den som har en giltig mejladress. 

4. Tekniska förutsättningar för användning av Tjänsten
Tjänsten kräver, på grund av streaminglösningen, en internetuppkoppling. För övriga systemkrav, t.ex. vilka webbläsare som stödjs, hänvisas till Tjänstens webbplats. Riviera Publishing ansvarar inte för fel och/eller försening som beror på att du inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet för att använda Tjänsten. Riviera Publishing förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna från tid till annan.

5. Pris och betalning
För aktuella prisuppgifter, se Tjänstens webbplats. Utöver betalning enligt denna punkt tillkommer t.ex. de datatrafiksavgifter som du betalar till din bredbandsleverantör/operatör, vilket hanteras mellan dig och din bredbandsleverantör/operatör utanför ramen för dessa användarvillkor.

Du betalar i samband med att du vill påbörja streaming av en kurs från Tjänsten. Betalning kan ske med kort (kort som accepteras: Visa, Mastercard), med presentkort eller med en värde-/rabattkod. Det går också att betala med swish. Det är kostnadsfritt att registrera ett användarkonto.

6. Ändring av pris eller villkor för Tjänsten
 Riviera Publishing förbehåller sig rätten att ändra priser eller villkor för Tjänsten, inklusive dessa användarvillkor (även under kampanjperiod) ifall detta är nödvändigt på grund av väsentliga förändringar i omständigheterna, förändringar i Tjänstens produktions-, anskaffnings- eller övriga kostnader eller på grund av annat godtagbart skäl. Ändrade villkor ska meddelas via mejl eller ett meddelande i Tjänsten och kan även komma att publiceras på Tjänstens webbplats. Ändringen blir gällande för dig i samband med att du nästa gång loggar in på Tjänsten. Ändringar som är till uppenbar fördel för dig som användare behöver inte meddelas dig och kan börja gälla omedelbart. Om du inte accepterar ändringar enligt detta avsnitt, kan du inte fortsätta använda Tjänsten.

7. Grund för uppsägning
Om du bryter mot dessa användarvillkor har Riviera Publishing rätt att omedelbart stänga av dig från Tjänsten och därmed stänga av dig från möjligheten att tillgodogöra dig kurser som du köpt, samt från att köpa och påbörja streaming av nya kurser. Ett brott mot dessa användarvillkor kan också medföra att du blir skadeståndsskyldig.

8. Ångerrätt
Du har rätt att ångra ditt köp och erhålla full återbetalning inom fjorton (14) dagar från det att du betalat för en kurs om du inte har påbörjat kursen. Om du påbörjar streaming av kursen under ångerfristen accepterar du dock att: (i) du samtycker till att innehållet i kursen levereras under ångerfristen, och (ii) din ångerrätt anses vara förverkad i förhållande till kursen, som ett resultat av att leveransen påbörjas, vilket innebär att du inte kommer att kunna ångra ditt köp även om ångerfristen inte har löpt ut.

För att utnyttja ångerfristen ska du innan ångerfristen gått ut kontakta Riviera Publishinga kundtjänst, för kontaktuppgifter se punkten 15 nedan. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en ångerblankett som kan användas för att utnyttja din ångerrätt (du är dock inte tvungen att använda denna ångerblankett). På Konsumentverkets hemsida finns även mer information om ångerrätt tillgängligt.

9. Reklamation
Om en kurs som du köpt inte fungerar att streama eller om du råkar ut för annat fel i Tjänsten kan du kontakta Riviera Publishings kundtjänst och göra en reklamation, för kontaktuppgifter se punkten 15 nedan. En reklamation kan även göras efter att ångerfristen har löpt ut.

10. Bonniers åtaganden och rättigheter
 Riviera Publishing tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick. Användaren är införstådd med att innehållet och utbudet av kurser i Tjänsten och Tjänstens funktioner kan ändras när som helst, utan någon förvarning. Riviera Publishing strävar efter att erbjuda sina användare ett så brett utbud som möjligt men garanterar inte att kurser du efterfrågar finns tillgängliga vid varje tidpunkt, då innehållet uppdateras löpande. En kurs som du betalat för garanteras dock finnas tillgänglig för dig under den tid som utlovats vid tiden för köpet av kursen.

Riviera Publishing äger rätt att kommunicera med dig via Tjänsten, mejl, telefon eller post avseende erbjudanden, förändringar eller annat som är kopplat till Bonniers tjänster.

Tjänsten finns tillgänglig dygnet runt. Riviera Publishing ger dock inga garantier för att Tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Riviera Publishing ansvarar inte för att du inte kan ta del av Tjänsten på grund av omständigheter som ligger utanför Riviera Publishings kontroll (t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel eller felhantering av dig som användare eller fel i din utrustning). Om brister eller avbrott i Tjänsten uppstår skall Riviera Publishing ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga. Riviera Publishing har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga av Tjänsten för till exempel uppgraderingar och service.

Riviera Publishing ansvar för skada, oavsett vilken rättslig grund ett anspråk grundar sig på, orsakad av brott mot väsentliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor, ska för det fall den är orsakad av ringa försumlighet vara begränsad till den totala summan av förutsebara skador som är typiska vid denna typ av avtal. Allt ytterligare ansvar vid ringa försummelse skall vara exkluderat. Väsentliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor är bestämmelser vars fullgörande är väsentliga för att avtalet ska fullföljas på ett korrekt sätt och vars uppfyllande en användare normalt kan förlita sig på.

Ovan skadebegränsning är inte tillämplig vid tvingande skadeståndsansvar enligt lagstiftning och för det fall personskador orsakats av försumlighet.

Riviera Publishing äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor.

11. Användning av Tjänsten och användarens ansvar
Allt innehåll som tillhandahålls genom Tjänsten ägs av Riviera Publishing eller Riviera Publishings innehållsleverantörer och skyddas av upphovsrätt. Genom att köpa en kurs i Tjänsten erhåller du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad licens till kursen som gäller i 365 dagar (om inget annat särskilt anges), i enlighet med dessa användarvillkor. Dessa användarvillkor innebär inte att äganderätten eller andra immateriella rättigheter till innehållet på Tjänsten överlåts till dig eller någon annan. Tjänsten är endast för privat bruk och får inte användas för något kommersiellt eller offentligt ändamål.

Ditt användarkonto är personligt kopplat till dig och får inte delas med andra. Du förbinder dig att inte, vare sig helt eller delvis, kopiera kursen eller annat av Riviera Publishings innehåll i Tjänsten samt att inte på något sätt åsidosätta de tekniska begränsningar som är avsedda att begränsa möjligheten att kopiera innehåll i Tjänsten eller sprida vidare kurserna eller annat av innehållet i Tjänsten genom exempelvis försäljning, kopiering, utlåning eller uthyrning, inte ens för eget bruk. Du får inte heller på annat sätt använda Tjänsten på ett sätt som strider mot dessa användarvillkor eller för något olagligt ändamål. Inte heller får du uppmuntra någon annan till sådan användning som strider mot lag eller dessa användarvillkor. Du ansvarar för att den mejladress du angivit är riktig och aktuell eftersom huvuddelen av kommunikationen rörande din användning av Tjänsten och dina köp kommer ske via mejl.

Som användare av Tjänsten ansvarar du för att du, i dina eventuella recensioner/tips följer gällande lagstiftning och inte använder ord eller uttryck som kan upplevas som diskriminerande, kränkande eller stötande i forum som kan förknippas med Tjänsten eller Bonnier. Om du misstänker att otillåten användning sker av ditt användarkonto ska du genast meddela Riviera Publishing detta, samt ändra ditt lösenord. Du svarar själv för all skada som orsakas av att du gett någon annan tillgång till Tjänsten via ditt användarkonto. Riviera Publishing har rätt att omedelbart spärra din tillgång till Tjänsten för det fall Riviera Publishing har anledning att misstänka att ditt konto missbrukas.

Du äger inte rätt att till annan överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor, varken helt eller delvis, utan Riviera Publishings samtycke.

12. Filskydd
All kopiering och otillbörlig vidarespridning av kurser och annat innehåll på Tjänsten är förbjuden. Du är själv ansvarig för att sådant material inte sprids vidare till andra enligt vad som föreskrivits i punkten 11 ovan.

13. Behandling av personuppgifter och cookies
Riviera Publishing ingår i Nordisk drama & dokumentär. Riviera Publishing behandlar personuppgifter och hanterar cookies i enlighet med vår Personuppgiftspolicy.

Genom att registrera Dig godkänner Du villkoren för tjänsten vilket innefattar att Du samtycker till att Riviera Publishing behandlar dina personuppgifter och Din e-postadress. 

14. Tillämplig lagstiftning
Dessa användarvillkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Dessa villkor begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt. Skulle någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsens ogiltighet inte på något sätt påverka möjligheten att verkställa övriga bestämmelser i dessa användarvillkor och tillämpningen av den bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, under förutsättning att dessa användarvillkor inte som en konsekvens blir oskäligt obalanserade.

Om en tvist uppstår mellan Riviera Publishing och dig ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol. I egenskap av konsument har du möjlighet att istället välja att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten. Allmänna reklamationsnämnden har följande kontaktuppgifter: hemsida: www.arn.se, mejl: [email protected], postadress: Box 174, 101 23 Stockholm.

15. Kontakt
Det är Nordisk Drama & Dokumentär AB, ett svensk aktiebolag, (org.nr:556703-4995), med styrelsens säte i Stockholm, VAT-nr: SE [556703499501] med registrerad adress Västmannagatan 69, 113 26 Stockholm, som levererar Tjänsten. För att komma i kontakt med Riviera Publishing mejlar du [email protected].

 
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.